YazımKuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.

  1. Yazar Bilgileri: Eserin başlığı (tüm kelimeler büyük harf) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir. 
  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Bilimsel Yazın Taraması, Yöntem, Sonuçlar,  Tartışma (varsa Teşekkür), Çıkar Çatışması  ile Kaynaklar yer alır.  Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır.  Bilimsel yazın taraması, Giriş kesiminde de verilebilir.   Tablo ve şekiller ile ekler, bu dosyada yer alır.
  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir.
  4. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir. Telif Hakkı Devir Formu, dergi web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Belge ve Formlar” linkinde temin edilip doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.  

 

Makalenizi şablonu kullanarak oluşturabilrisiniz... Dergi Makale Şablonu İçin Tıklayınız...

 

Sayfa Düzeni: Dergide yayımlanması istenen makaleler, standart A4 boyutunda (210*297 mm)  üst 30 mm, alttan 25 mm  ve yan kenarlarda 15 boşluk olacak şekilde iki sütun halinde hazırlanmalıdır.  Şablon dergi web sayfası "Belge ve Formlar" linkinde verilmiştir.

Yazı Karakterleri: Makaleler Windows uyumlu Word kelime işlemcide, tümüne Cambria stili 10 punto uygulanmalıdır. Paragraflar satır başından (tab yok) başlatılmalı ve her paragraf öncesi 6 punto boşluk olmalıdır.

Makale, özet ve kaynaklar dahil, 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.

 

Makale Başlığı: Makalenin dilinde olmak üzere başlık, 12 punto kalın yazı stilinde, 80 karakteri aşmamak kaydıyla, ortalanmış olarak, tüm kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır.

Makale başlığından bir satır boş bırakıldıktan sonra yazar bilgileri yer alacaktır. Bu bilgiler, makale kabulü sonrası, yazar bilgileri dosyasından aktarılacaktır. Bu nedenle, yazar bilgileri,  şablonda belirtilmiş şekliyle bırakılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özet için iki sütun oluşturulmuştur. Sol sütunda özet sağ sütunda abstract yer alacaktır. 

 

Özet : Makale dili İngilizce de olsa özet yer almalıdır. Özet öncesi makalenin Türkçe adı, ortalanarak, yer almalıdır. Özet, makalenin ana temasını, problem ve çözüm yöntemi ile kısmi sonuçları içermeli, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Referans içermez. Cambria stili 10 punto italik olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Özetten sonra en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.

Abstract: İngilizce makale adı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, yer almalıdır. Abstract, mümkün olduğunca, Türkçe özetin çevirisi olmalıdır.

Keywords : Abstract’tan sonra en fazla 5 anahtar kelime İngilizce dilinde verilmelidir.

 

Giriş ve Diğer Kısımlar: Makale, Abstract’tan sonra Giriş kısmı ile başlayıp çeşitli kısımlara ayrılmalı,  tartışmaya  yer verilip kaynaklar ile bitmelidir.

Ana ve alt başlıklar numaralandırılmalı, soldan hizalanmalı, tüm başlıklar, her kelimenin ilk harfi büyük, diğer harfler  küçük ve koyu stilde olmalıdır. Her başlıktan önce bir satır boş bırakılır.

 

1. Giriş

2. Bilimsel Yazın Taraması

3. Yöntem

3.1. Katılımcılar

3.2. Deney Yönetimi

4. Sonuçlar

5. Tartışma

Teşekkür

Çıkar Çatışması

Kaynaklar

Ekler

 

Satır aralıkları 1 olarak ayarlanmalı, her paragraf satır başından başlamalıdır. Metin içinde dipnot kullanımından olabildiği ölçüde kaçınılmalıdır.

 

Kaynak Gösterimi : Makale içinde, parantez içinde, yazar(lar) soyadı ve yıl ile verilir.

Tek yazarlı bir eser için;

(Conyon, 2001)

Conyon (2001) işaret etti ki ……………..

İki yazarlı bir eser için;

……rahatsızlık raporlarına dayalı değişim için bir ihtiyaçtır (Seçkiner ve Kurt, 2001).

Seçkiner ve Kurt (2004) uzun süre bilgisayar başında çalışanların ……….

Çok yazarlı bir eser için;

İngilizce yazılan makalede : (Conyon et al., 2001)

Türkçe yazılan makalede : (Conyon vd., 2001)

Bazı yazarlar (Arnault vd., 2001; Collins ve Muchinsky, 1993; Morgeson, 2001) …..

Several autors (Arnault et al., 2001; Collins and Muchinsky, 1993; Morgeson, 2001) …..

 

Tablolar : Tablolar, makale içinde, ilk kez atıf verildikten sonra, paragraf bittiğinde, yerleştirilir. Tablo başlığı tablo üstünde yer almalıdır. Tablo numarasından sonra nokta konulmalıdır. Tablo adlarında, her kelimenin ilk harf büyük diğerleri ise küçük harfli olmalıdır. Tablo başlığı (koyu) ve tablo satıra ortalanmalıdır. 

Şekiller: Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Şekiller, anlaşılır ve net görüntülenebilir olmalı,  makale içinde, ilk kez atıf verildikten sonra, paragraf bittiğinde, yerleştirilmelidir. Şekil, jpg veya Word resim formatında hazırlanmalıdır.

Şekil başlığı şekil altında yer almalıdır. Şekil numarasından sonra nokta konulmalıdır. Şekil adlarında, her kelimenin ilk harf büyük diğerleri ise küçük harfli olmalıdır.

Şekil başlığı (koyu) ve şekil satıra ortalanmalıdır. 

Metin için tablo ve şekil mutlaka “Tablo 1’de verildiği gibi….” veya “…. görülmektedir (Şekil 1)”  şeklinde atıf verilmelidir.  Şekil ve tablo öncesinde ve sonrasında bir satır boş bırakılmalıdır. 

Denklemler: Denklemler baştan itibaren 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Numaralar, (2) şeklinde parantez içinde yazılarak sağ tarafta hizalanmalıdır. Denklemlerde kullanılan karakterler makalede tanımlanmalıdır. Denklem bir satırı aştığında, ikinci satıra taşan kısım uygun işaretlerden biri  ( +, -, x, ¸ v. s. ) ile başlamalıdır. Alt ve üst indisler belirgin ve açık olmalıdır. Ancak denklemlerin mümkün olduğunca tek satırda ifade edilmesi önerilir. Metin içerisinde denklemlerin oluşturulmasında denklem düzenleyicisi kullanılmalıdır.

Wi = 5,6234*(1,7783)i

(1)

Ondalıklı sayılarda ondalık ayıracı olarak Türkçe makalelerde virgül (3,5 gibi), İngilizce makalelerde nokta (3.5 gibi) kullanılmalıdır. Makalede denklemlere atıfta bulunurken, “ ….. Denklem  (3) … “ veya “….. Denklem (2)-(5) …. “ şeklinde belirtilmelidir.

Kaynaklar:  Makale içinde kullanılan tüm eserler kaynaklar kesiminde verilmelidir. Kaynaklar, ilk yazarın soyadı sırasına göre hazırlanmalıdır.

Kaynaklar listesi aşağıdaki örneklere uygun şekilde yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise ;

Her yazarın; soyadı, adının baş harfi (sonra nokta işareti konur) yazılır. Birden fazla yazar var ise, yazarlar arasında virgül son iki yazar arasına ve bağlacı konur. Parantez içinde yıl belirtilir. Makalenin başlığı (her kelimenin ilk harfi büyük). Dergi adı italik (Kısaltma kullanılmamalı), cilt(sayı), sayfa aralığı.

Dağdeviren, M., Akay, D. ve Kurt, M. (2004). İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,  19(2), 100-105.

 

Kaynak bir kitap  ise ;

Her yazarın; soyadı, adının baş harfi ve varsa diğer adlarının baş harfleri büyük (sonra nokta işareti) (yazarlar arasında virgül) yazılır. . Parantez içinde baskı yılı. Kitabın adı (italik). Basım no (varsa), basan kurum/kuruluş, basıldığı il/eyalet, basıldığı ülke.

Kahya, E. (2015). İş Etüdü, Birinci Baskı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayın No : 253, Eskişehir,  Türkiye.

Haupt, R.L. ve Haupt, S.E. (2004). Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. Wiley, New York, USA.

 

Kaynak bir bildiri   ise ;

Özgüç, İ. F. ve Dağsöz, A.K. (1991). Türkiye-AET Ülkelerinin Isı Yalıtım Kurallarının Karşılaştırılması, Isı Bilim ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 10-12 Eylül 1991.

 

Kaynak bir tez ise ;

Ceylan, H. (2009). Şehiriçi Ulaşım Ağlarının Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Tasarımı. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

 

Kaynak bir interten erşimi ise

Yazar veya sorumlu kurum. Atıf yapılan öğrenin başlığı. web sayfasının adı. URL. Erişim tarihi.

World Health Organization. Saving the future generation in Darfur. http://www.who.int/features/2007/child_health/en/index.html. Erişim tarihi : 11 Kasım 2009.

 

Ekler : Makalede tek bir ek varsa Ek 1, birden fazla ekler varsa Ek 1, Ek 2… olarak adlandırılmalıdır.