DERGİ HAKKINDA

AMAÇ ve KAPSAM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri aktarmak amacıyla; 

 1. Bilgisayar Mühendisliği
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 3. Endüstri Mühendisliği
 4. İnşaat Mühendisliği
 5. Jeoloji Mühendisliği
 6. Kimya Mühendisliği
 7. Maden Mühendisliği
 8. Makine Mühendisliği
 9. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma ile tarama niteliklerinde makaleler yayımlamayı amaçlayan disiplinler arası ve hakemli bir dergidir. Dergi, belirtilen mühendislik branşlarında hızla gelişen alanlarına ilişkin çalışmaları ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan eserlerdir. Çalışmanın bilime ve uygulayıcılara katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Çok sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan eserlerdir.

 

GEÇMİŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ilk olarak 1986 yılında “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” olarak yayın hayatına başlamıştır. 1993 ve 2005 yıllarında yapılan isim değişiklikleri sonrasında, üniversitemiz adının "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olması nedeniyle derginin adı da “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” (ISSN: 1301-045x)  haline gelmiştir.

Dergi yılda 2 sayı olarak yayımlanmış olup 2012 yılı sonunda yayın hayatına ara vermiştir.

Haziran 2017 ayından itibaren e-Dergi olarak yayın hayatına tekrar başlamıştır.

 

MEVCUT YAYIM PLANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi  yılda 3 sayı olarak yayımlanması planlanmıştır.  Bu sayılara ek olarak Editörler Kurulu’nun kararıyla, fakültemiz bölümleri tarafında yürütülen bir kongrede sunulan bildiriler “Özel Sayı” olarak yayımlanabilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Makale , tüm dosyaları ile birlikte,  Dergipark’daki sisteme (http://dergipark.gov.tr/ogummf) yüklenir. Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması gerekmektedir.

Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol eder

 • Eksik dosya yüklemesi
 • Toplam benzerlik düzeyi %40 üzeri ve bir kaynakla ile benzerlik oranı %5 üzeri veya
 • Makalede şekilsel  önemli eksikleri var ise

düzeltme istenir.

Uygun olan makaleler Alan (Bölüm) Editörünü aktarılır. Alan Editörü, eseri, bilimsel açıdan yüzeysel  değerlendirir. Dergide yayınlanabilir olduğuna kanaat getirilir ise yazarın önerdiği veya hakem havuzunda mevcut hakemlerden 3 adeti, Yardımcı Editör tarafından makaleyi değerlendirmek üzere atanır. 

Her hakem makaleyi değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan Editörü önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

 

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Dergi, bilimsel araştırmaları tüm insanlara ücretsiz sunarak bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Bu nedenle dergi içeriğine açık erişim sağlanmaktadır.

 

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler; makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin, çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarlar : Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başlıca yazara aittir. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar, makalenin sonunda herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Hakemler : Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler : Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler.

 

İNTİHAL KONTROLÜ

Sisteme yüklenen tüm makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, Editörler Kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.