Dergimiz yeni bir yapılanmaya girmiştir. Bu nedenle bir süre yeni makale kabul edilmemektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisinde mühendislik ve temel bilim dallarında; kuramsal araştırma, uygulamalı araştırma ve kısa bildiri niteliklerinden birine uygun eserler yayımlanır.

Yayımlanması istenen makaleler bir kapak yazısı ile beraber 4 kopya olarak “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu, 26480 Batı Meşelik Kampüsü, ESKİŞEHİR.” adresine elden veya taahhütlü gönderilebilir. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden herhangi birinde yazılmış, başka bir yerde yayımlanmamış, makaleler kabul edilecektir. Makale sadece sayfanın bir yüzüne ve 1.5 satır boşluklu olarak yazılmalı ve toplam 20 sayfayı aşmamalıdır. Makaleye katkıda bulunanların birden fazla olması durumunda haberleşmenin hangi yazar ile yapılacağı kapak yazısında belirtilmelidir.

Sayfa Düzeni: Dergide yayımlanması istenen makaleler, standart A4 boyutundaki 1. hamur kağıda üstten 3,5 cm, alttan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve soldan 3,5 cm boşluk olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Yazı Karakterleri: Makaleler Windows uyumlu bir kelime işlemcide (tercihen WinWord), ana başlıklar 14 punto, alt başlıklar 12 punto kalın stilde italik yazılmalıdır. Makalenin tümüne Times New Roman stili uygulanmalı,  makalede kullanılan font boyutu 12 punto olmalıdır. Paragraflar satır başından başlatılmalı, ana başlıklardan önce 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Kabul edilen makaleler, daha sonra bir diskette istenecektir.

Makale Başlığı: 16 punto kalın yazı stilinde italik, mümkünse 80 karakteri aşmamak kaydıyla, ortalanmış olarak, büyük harflerle yazılmalıdır.

Yazar Adları: Makale başlığından sonra üç satır boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak, ünvan belirtilmeksizin yazar adları küçük, soyadları büyük harflerle 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, adları yan yana virgül ile ayrılarak yazılmalı, adresleri dipnot halinde 12 punto italik olarak verilmelidir. Yazarların adreslerinin farklı olması durumunda da, adresleri farklı olan yazarlar gruplandırılarak numara verilmelidir.

Özet ve Abstract: Yazar adlarından sonra 3 satır boşluk bırakılarak makalenin ana temasını ve sonuçlarını içeren 100 kelimeyi geçmeyecek ve referans içermeyecek şekilde bir Türkçe özet  ve bir yabancı dilde  Abstract yer almalıdır. Türkçe makalelerde özet, yabancı dildeki makalelerde Abstract önce gelmelidir. Özet ve Abstract 12 punto italik Times New Roman stilinde yazılmalıdır. Abstract’ta makalenin yabancı dilde başlığı da verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Özet ve Abstract’tan sonra en fazla 5 anahtar kelime hem Türkçe hem de seçilen yabancı dilde verilmelidir.

Giriş ve Diğer Kısımlar: Makale, Özet ve Abstract’tan ayrı bir sayfada Giriş kısmı ile başlayıp çeşitli kısımlara ayrılmalı,  sonuç ve önerilere yer verilmelidir. Giriş ve Sonuç bölümleri dahil, bütün kısımlar Roma rakamları ile numaralandırılmalı ve soldan hizalanmalıdır. Alt kısımlar I.1, II.1.1 şeklinde numaralandırılmalıdır. Gerekirse Ek (ler)  kullanılabilir; birden fazla ek olması durumunda alfabetik olarak (Ek-A, Ek-B..) sıralanmalıdır.

Kaynaklar:  Makale içinde atıfta bulunulan kaynaklar atıfta bulunulan sırayla köşeli parantez içinde [3] veya [3-5] şeklinde, verilmelidir. Tam kaynakça veya kaynaklar listesi numara sırasına göre hazırlanmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, kaynaklar listesinde aşağıdaki örneklere uygun şekilde yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise ;

[1]    T.von Karman,  “ Calculation of the flow field around airship hulls”, Comput. Methods Appl.Mech.Eng., Vol.16, No.8, pp. 242-250,  1978.

Kaynak bir kitap  ise ;

[2]    F.B. Hildebrand,” Advanced Calculus for Applications,”  2nd Edn, Prentice-Hall,  Englewood Cliffs, NJ, 1976.

Kaynak bir bildiri   ise ;

[3] İ. F. Özgüç ve A.K. Dağsöz, “ Türkiye-AET Ülkelerinin Isı Yalıtım Kurallarının Karşılaştırılması”, Isı Bilim ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Eskişehir, Bildiri kitabı, ss. 29-40.

Çizelge ve Şekiller: Çizelge, şekil ve grafikler makalede kullanıldıkları yerlere çizelge başlıkları ve şekil adları ile beraber yerleştirilmelidir. Çizelge başlıkları çizelge üstünde, şekil adları da şekil altında yer almalıdır. Çizelge ve şekil numaralarından sonra nokta konulmalı, şekil adının sonuna nokta konulmalı, çizelge başlığından sonra nokta konulmamalıdır. Çizelge başlıkları ve şekil adlarında ilk sözcük büyük harfle diğerleri ise küçük harfle başlatılmalıdır. Çizelge ve şekiller belirtilen sayfa ebadını aşmamalıdır. Şekil ve grafikler tercihen bir bilgisayar ile veya çini mürekkep ile beyaz zemin üzerine siyah renkle çizilmeli başka renk kullanılmamalıdır. Fotoğraf kullanımından mümkünse kaçınılmalı, gerekli ise yüksek kontrastlı fotoğraf kartına siyah-beyaz ve net olarak basılmalıdır. Orjinal resim ve fotoğrafları makale kabul edilinceye kadar yazar tarafından muhafaza edilmelidir.

Formül ve Denklemler: Formül ve denklemler baştan itibaren 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Numaralar, (2) şeklinde parantez içinde yazılarak sağ tarafta hizalanmalıdır. Denklem ve formüllerde kullanılan karakterler makalede tanımlanmalıdır. Denklem bir satırı aştığında, ikinci satıra taşan kısım uygun işaretlerden biri  ( +, -, x, ¸ v. s. ) ile başlamalıdır. Alt ve üst indisler belirgin ve açık olmalıdır. Makalede denklemlere atıfta bulunurken, denklem  (3) veya denklem (2)- (5) şeklinde belirtilmelidir.

Dipnotlar: Dipnotlar minimumda tutulmalı ve sırayla numaralandırılmalıdır.

Editörler Kurulu, yazım kurallarına biçimsel yönü ile uygun olarak hazırlanan eseri, değerlendirme için üç hakeme gönderir. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Editörler Kurulu karar verir.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF ENGINEERING ARCHITECTURE FACULTY

ISSN 1301-045X

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ